Telefoon 076-3690174

Failliet, wat betekent dat eigenlijk?

Een faillissement is een ingrijpende gebeurtenis. Wanneer u nog geld van een rechts- of natuurlijk persoon tegoed heeft en deze gaat niet over tot betaling, kunt u onder voorwaarden faillissement aanvragen. Wordt het faillissement uitgesproken, dan krijgt u mogelijk uw geld terug uit de failliete boedel. In dit artikel geven we achtergrondinformatie over wat een faillissement voor de betrokkenen betekent.

Voorwaarden faillissement aanvragen

De voorwaarden voor het aanvragen van faillissement zijn een situatie waarin de schuldenaar is gestopt met betalen en minimaal twee schulden bij verschillende schuldeisers heeft, waarvan er minimaal 1 opeisbaar is (de betaaltermijn is verlopen).

De tweede vordering wordt de steunvordering genoemd. De steunvordering hoeft niet opeisbaar te zijn, maar ook bij deze vordering geldt dat de schuldenaar gestopt dient te zijn met betalen.

Faillissement aanvragen

Het aanvragen van een faillissement gebeurt door een advocaat middels het indienen van een verzoekschrift hiertoe. In het verzoekschrift verzoekt de advocaat aan de rechtbank om de schuldenaar in staat van faillissement te verklaren. De rechtbank plant vervolgens een faillissementszitting in, waarop het faillissementsverzoek zal worden behandeld.

Faillissement toewijzen

Wanneer het faillissement wordt toegewezen, is de debiteur per direct failliet en wordt een curator en een rechter-commissaris aangesteld. De gevolgen voor de schuldeisters en de schuldenaar zijn als volgt:

Gevolgen faillissement voor de schuldeisers

  • Beslag leggen is niet meer mogelijk
  • Vorderingen en bewijsstukken dienen ingediend te worden bij de curator
  • Bij de verificatievergadering wordt een definitieve lijst met erkende vorderingen vastgesteld
  • Is er genoeg boedel voor uw positie bij het faillissement, dan krijgt u voor dat deel betaald volgens de uitdelingslijst
  • Een eventuele restschuld kunt u eventueel na het faillissement proberen te innen (ziet meestal enkel toe op natuurlijk personen)

Gevolgen faillissement voor de schuldenaar

  • Per direct beslag op alle bezittingen, exclusief de bezittingen die vallen onder de eerste levensbehoeften (bij natuurlijk personen)
  • Per direct verlies van het beheer en de beschikking over het vermogen
  • Per direct verloopt alle post via de curator

Meestal resulteert een dreiging tot het aanvragen van faillissement al tot het gewenst effect. Een faillissement is namelijk niet niks. Ook de langetermijneffecten voor de schuldenaar zijn ingrijpend.