Telefoon 076-3690174

Het afspiegelingsbeginsel

Het afspiegelingsbeginsel zorgt ervoor dat de leeftijdsopbouw van de organisatie vóór en ná een reorganisatie zoveel mogelijk gelijk blijft.

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Het afspiegelingsbeginsel dient bij ontslag om bedrijfseconomische redenen verplicht gevolgd te worden. Het afspiegelingsbeginsel bepaalt welke werknemers in welke leeftijdsgroepen per functiesoort boventallig worden.

Samenvatting bepalen volgorde volgens het afspiegelingsbeginsel

Het gaat te ver om alle regelgeving over het afspiegelingsbeginsel in dit artikel te behandelen. We volstaan derhalve met een samenvatting voor het bepalen van de volgorde volgens het afspiegelingsbeginsel.

  • Voordat ontslag van vaste medewerkers aan de orde kan zijn, dient de onderneming eerst afscheid te nemen van ingehuurd personeel. Denk bijvoorbeeld aan uitzendkrachten en ZZP’ers.
  • Na de uitzendkrachten en ZZP’ers volgen de AOW-gerechtigden, oproepkrachten en werknemers met een tijdelijk contract dat een resterende looptijd heeft van minder dan 26 weken.
  • Hierna worden de resterende werknemers in functiegroepen ingedeeld. Een functiegroep is een functie die naar aard, inhoud, functieniveau etc. vergelijkbaar en gelijkwaardig is. Per functiegroep worden de werknemers verdeeld in vijf leeftijdsgroepen (tot 25, van 25 tot 35, van 35 tot 45, van 45 tot 55 en ouder dan 55). Het percentage werknemers per leeftijdsgroep ten opzichte van het totaal aan werknemers wordt vastgesteld. Daarna wordt het percentage per leeftijdsgroep vermenigvuldigd met het aantal benodigde ontslagen, zodat het aantal ontslagen per leeftijdsgroep bekend wordt. Per leeftijdsgroep valt vervolgens het bijbehorende aantal ontslagen bij de werknemers in die leeftijdsgroep die het kortst in dienst zijn. Hierdoor blijft de leeftijdsopbouw van de organisatie vóór en ná de reorganisatie zoveel mogelijk gelijk.