Telefoon 076-3690174

Incassokosten en wettelijke (handels)rente bij het uitblijven van betaling

Een schuldenaar die niet tijdig betaalt, kan o.a. geconfronteerd worden met incassokosten en wettelijke (handels)rente. Het feit dat niet op de uiterste betaaldatum wordt betaald, is bij zakelijke transacties voldoende voor de verschuldigdheid van incassokosten en wettelijke (handels)rente.

De incassokosten en wettelijke (handels)rente kunnen gezien worden als een schadevergoeding voor de door de schuldeiser te maken kosten.

Incassokosten

Incassokosten zijn bij transacties met consumenten aan maxima gebonden (bij zakelijke transacties kan hier bijvoorbeeld via de algemene voorwaarden vanaf geweken worden). Deze maxima volgen uit artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (telkens op basis van de hoofdsom van de vordering):

  • 15% over de eerste € 2.500 (met een minimum van 40 euro);
  • 10% over de volgende € 2.500;
  • 5% over de volgende € 5.000;
  • 1% over de volgende € 190.000;
  • 0,5% over het meerdere (met een maximum van € 6.775).

Het feit dat niet op de uiterste betaaldatum wordt betaald, is bij zakelijke transacties voldoende voor de verschuldigdheid van incassokosten.

Bij consumenten dient eerst een herinnering met een additionele betaaltermijn van 14 dagen verstuurd te worden waarin tevens een aankondiging van de incassokosten wordt gedaan, voordat incassokosten in rekening gebracht mogen worden.

Kan de schuldeiser geen btw verrekenen, dan worden de incassokosten met het bijpassende btw-percentage verhoogd.

Wettelijke rente en wettelijke handelsrente

Ook de wettelijke rente en de wettelijke handelsrente zijn aan maxima gebonden. Deze maxima volgen uit artikel 6:119 (wettelijke rente) jo. 6:119a (wettelijke handelsrente) BW. Het bijbehorende rentepercentage wordt bij Algemene Maatregel van Bestuur vastgelegd. Sinds 1 juli 2021 gaat het om de volgende percentages:

  • Bij leveringen aan consumenten – Wettelijke rente – 2 %
  • Bij leveringen aan bedrijven en overheid – Wettelijke handelsrente – 8 %

Het feit dat niet op de uiterste betaaldatum wordt betaald, is voldoende voor de verschuldigdheid van de wettelijke rente of de wettelijke handelsrente.

De grondslag voor het berekenen van wettelijke rente of wettelijke handelsrente betreft de periode volgend op de dag die is overeengekomen als de uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop de schuldenaar de geldsom heeft voldaan.