Telefoon 076-3690174

Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten

Faillissementen worden dikwijls opgeheven als gevolg van een gebrek aan baten. Er is dan bijvoorbeeld niet genoeg boedel om de faillissementskosten te voldoen. Hierdoor heeft het ook geen zin het faillissement te laten voortduren, waardoor het faillissement opgeheven wordt.

Bij gebrek aan baten

Wanneer een faillissement wordt opgeheven wegens een gebrek aan baten, is de boedel zo klein dat de faillissementskosten er niet mee voldaan kunnen worden. Denk bij faillissementskosten bijvoorbeeld aan het salaris van de curator. Daar er voor schuldeisers niets te halen valt en de baten niet toereikend zijn om de lopende kosten te dekken, wordt het faillissement opgeheven.

Het verzoek voor het opheffen van een faillissement wegens een gebrek aan baten, wordt door de curator aan de rechtbank gedaan.

Aanvechten opheffing faillissement wegens gebrek aan baten

Bent u schuldeiser op een failliet waarvan het faillissement is opgeheven, dan kunt u – met gegronde redenen – de opheffing van het faillissement wegens gebrek aan baten aanvechten.  

Vordering na opheffing van een faillissement wegens gebrek aan baten?

Na opheffing van een faillissement wegens een gebrek aan baten, hebben crediteuren het recht om de vordering alsnog te incasseren. Of dit mogelijk is, is afhankelijk van wie de debiteur is.

Is de debiteur een natuurlijk persoon, dan resteert het recht 20 jaar na opheffing wegens een gebrek aan baten.

Is de debiteur een rechtspersoon, dan is vorderen niet meer mogelijk, omdat de rechtspersoon niet meer bestaat.