Telefoon 076-3690174

Renvooiprocedure

Een renvooiprocedure is een procedure in een faillissement waarbij een (deel van) een vordering door een curator betwist wordt en waarbij de rechter-commissaris partijen verwijst naar een terechtzitting.

Bij een faillissement nodigt een curator de crediteuren uit een vordering in te dienen. De curator beoordeelt de binnengekomen vorderingen op hun merites. Vorderingen die deze keuring niet doorstaan, worden door de curator betwist. De curator geeft hiermee aan dat hij/zij niet van plan is de vordering mee te laten delen in de boedel.

De rechter-commissaris verwijst in zo’n geval de crediteur door naar een renvooiprocedure. De advocaten, die voor de partijen optreden, mogen dan de vordering onderbouwen en uiteenzetten dat de vordering in de boedel thuishoort. Dit gebeurt in een Conclusie van Eis.

Verschijnt de schuldeiser, wiens vordering is tegengesproken, op de bepaalde terechtzitting niet of heeft hij het griffierecht niet tijdig voldaan, dan wordt hij geacht de aanmelding van zijn vordering te hebben ingetrokken

Verschijnt hij die de tegenspraak doet niet of heeft hij het griffierecht niet tijdig voldaan, dan wordt hij geacht zijn tegenspraak te hebben laten varen.

Indien het griffierecht niet tijdig is voldaan, stelt de rechter-commissaris de desbetreffende partij eerst in de gelegenheid zich uit te laten over het niet tijdig voldoen van het verschuldigde griffierecht.

486 Rv

1.In geval van tegenspraak verwijst de rechter-commissaris de partijen, zo hij ze niet kan verenigen, en voor zover het geschil niet reeds aanhangig is, naar een door hem te bepalen terechtzitting van de rechtbank, zonder dat daartoe een dagvaarding is vereist.

2.De advocaten, die voor partijen optreden, verklaren dit bij het uitroepen ter terechtzitting.

3.Verschijnt de schuldeiser, wiens vordering is tegengesproken, op de bepaalde terechtzitting niet of heeft hij het griffierecht niet tijdig voldaan, dan wordt hij geacht de aanmelding van zijn vordering te hebben ingetrokken; verschijnt hij die de tegenspraak doet niet of heeft hij het griffierecht niet tijdig voldaan, dan wordt hij geacht zijn tegenspraak te hebben laten varen. Indien het griffierecht niet tijdig is voldaan, stelt de rechter-commissaris de desbetreffende partij eerst in de gelegenheid zich uit te laten over het niet tijdig voldoen van het verschuldigde griffierecht. Artikel 127a, derde en vierde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

4.Belanghebbenden die geen tegenspraak hebben gedaan, kunnen in het geding niet tussenkomen of zich voegen.