Telefoon 076-3690174

Stuiting buiten rechte

Een verjaringstermijn is van toepassing op iedere vordering. De specifieke termijn varieert per situatie. Na verloop van de verjaringstermijn, kan de schuldeiser zijn recht niet meer afdwingen. Om verjaring te voorkomen dient de schuldeiser deze te stuiten. Bij een stuiting buiten rechte begint dan een nieuwe verjaringstermijn te lopen.

Verjaringstermijn

Na verloop van een verjaringstermijn blijft de schuld wel bestaan, maar kan de schuldeiser zijn recht niet meer afdwingen. Als de schuldnemer de vordering na verloop van de verjaringstermijn niet wenst te betalen, dan kan de schuldeiser hier simpelweg geen actie tegen ondernemen.

Een vordering op een bedrijf verjaart na 5 jaar, een vordering op een consument na 2 jaar.

Stuiting buiten rechte

Om te voorkomen dat een vordering verjaart, kan een schuldeiser de vordering stuiten. Bij een stuiting buiten rechte begint dan een nieuwe verjaringstermijn te lopen. Stuiting buiten rechte wordt geregeld in artikel 3:316 jo. 3:317 BW.

De schuldeiser dient een schriftelijke aanmaning of schriftelijke mededeling te doen, waarin de schuldeiser zicht ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt.

Voorbeeld stuiting buiten rechte

Sedert 1 juli 2016 heb ik een vordering groot 40.000 euro op bedrijfX. Voor deze vordering is op 1 juli 2016 een factuur gestuurd met factuurnummer 2016002. Blijkens de bijgevoegde documentatie heeft u deze factuur ontvangen. Betaling van deze factuur is tot op heden uitgebleven. Ik verwacht dat u alsnog tot de betaling van deze factuur overgaat. Middels deze brief stuit ik de vordering buiten rechte conform hetgeen bepaald in artikel 3:317 BW.

3.316 BW

  1. De verjaring van een rechtsvordering wordt gestuit door het instellen van een eis, alsmede door iedere andere daad van rechtsvervolging van de zijde van de gerechtigde, die in de vereiste vorm geschiedt.
  2. Leidt een ingestelde eis niet tot toewijzing, dan is de verjaring slechts gestuit, indien binnen zes maanden, nadat het geding door het in kracht van gewijsde gaan van een uitspraak of op andere wijze is geëindigd, een nieuwe eis wordt ingesteld en deze alsnog tot toewijzing leidt. Wordt een daad van rechtsvervolging ingetrokken, dan stuit zij de verjaring niet.
  3. De verjaring van een rechtsvordering wordt ook gestuit door een handeling, strekkende tot verkrijging van een bindend advies, mits van die handeling met bekwame spoed mededeling wordt gedaan aan de wederpartij en zij tot verkrijging van een bindend advies leidt. Is dit laatste niet het geval, dan is het vorige lid van overeenkomstige toepassing.
  4. De verjaring van een rechtsvordering wordt ook gestuit door een ingestelde eis die niet tot toewijzing leidt, indien:
    1. het scheidsgerecht zich onbevoegd heeft verklaard op grond van artikel 1052, vijfde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en die uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan; of
    1. de rechter zich onbevoegd heeft verklaard op grond van artikel 1022, eerste lid, 1067 of 1074d van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en die uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan.

3:317 BW

  1. De verjaring van een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis wordt gestuit door een schriftelijke aanmaning of door een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt.
  2. De verjaring van andere rechtsvorderingen wordt gestuit door een schriftelijke aanmaning, indien deze binnen zes maanden wordt gevolgd door een stuitingshandeling als in het vorige artikel omschreven.